"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Wednesday, 19 April 2017

దీక్షాభూమి

On the occasion of Dr. B. R. Ambedhkar 126 birth anniversary  India Post released a Se-tenant stamp on Deekshabhoomi on 14th April 2017 at Nagpur.

డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ 126 వ జయంతి సందర్భంగా మన తపాలా శాఖ 14-04-2017న ఒక సి-టెనెంట్ (జంట -బిళ్ళలు) దీక్షాభూమి పేరుతో విడుదల చేసింది.  అశోక విజయ దశమి (14-10- 1956) న నాగపూర్ లో అంబేద్కర్ తన అనుచరులతో కలసి బౌద్ధం స్వీకరించిన ప్రదేశం లో నిర్మించిన బౌద్ధ ఆరామం ఈ దీక్షాభూమి. 

No comments: