"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Sunday, 30 October 2016

దీపావళి పై అమెరికా విడుదల చేసిన తపాలా బిళ్ళ

దీపావళి పండుగ ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తిస్తూ  అమెరికా తపాలా శాఖ 5-10-2016 న విడుదల చేసిన తపాలా బిళ్ళ. చీకటిని పారద్రోలి వెలుగులు నింపే దీపావళి జ్ఞాన కాంతులు వెదజల్లాలని ఆశిస్తూ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. 

Saturday, 29 October 2016

వారణాసి పై తపాలా బిళ్ళ

Department of Posts released a commemorative stamp on Varanasi City on 24th October 2016.
Varanasi City - 2016
ప్రసిద్ధ హిందూ పుణ్య క్షేత్రం వారణాసి పై  మన తపాలా శాఖ 24-10-2016 న ఒక తపాలా 
బిళ్ళను విడుదల చేసింది. 
ఇంతకు ముందు వారణాసి స్నానవాటికల పై 3-10-1983 లో ఒక తపాలా బిళ్ళ ను విడుదల చేసారు. 
Ghats Of Vaaranasi -1983

Friday, 28 October 2016

అంతరించే ప్రమాదంలో ఉన్న భారతదేశ పక్షులు

ప్రమాదంలో ఉన్న భారతదేశ పక్షులు పై మన తపాలా శాఖ 17-10-2016 న విడుదల చేసిన నాలుగు తపాలా బిళ్ళలు. 

Saturday, 8 October 2016

స్వచ్ఛ భారత్

A set of 2 commemorative stamp and a miniature sheet on Swachh Bharat was released by India Post  on 2nd October 2016.

స్వచ్ఛ భారత్