"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Sunday, 31 July 2016

International Tiger Day

India post issued a set of 2 stamps and one miniature sheet on 
International Tiger Day on 29 - 07- 2016. 
Tadoba - Andhari National Park -Nagpur