"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Wednesday, 23 February 2011

విశ్వకవి రవీంద్ర నాద టాగూర్

 

Uruguay post released a stamp to mark 150 years of the birth of Indian poet Rabindranath Tagore . The stamp, issued also to commemorate the INDIPEX 2011 in New Delhi, illustrates the portrait of Rabindranath Tagore, the flags of Uruguay and India and the logo of INDIPEX 2011.

Thursday, 17 February 2011

100 years of Airmail

A Miniature sheet with Four stamps was released by India Post  on 12 Feb 2011 to mark the centenary of the world's first airmail flight at the Inaugural function of Indipex 2011 - World Philatelic Exhibition at Delhi 
100 years of Airmail

On 18th February 1911, a French Pilot, Henri Pequet flew a small Sommer biplane carrying 6,500 letters from Allahabad to Naini. The Journey was brief and lasted just thirteen minutes. This was the world's first official airmail flight.
Among the letters of many eminent people there was one from Pt. Motilal Nehru to his son Jawaharlal Nehru.

Sunday, 13 February 2011

ఖాదీ పై మహాత్మా గాంధీ స్టాంప్

Miniature Sheet of  Mahatma Gandhi On Khadi
Date of issue: 12-2-2011
Stamps are usually printed on paper. For the first time in history, a special Khadi Stamp (cost Rs100/-)is issued by India Post on Mahatma Gandhi, the Apostle of non-Violence,during the INDIPEX 2011,a World Philatelic Exhibition at Pragati Maidan , New Delhi.  
భారత తపాల శాఖ ప్రపంచంలోనే మొదటి సారిగా ఖాదీ గుడ్డ పై మహాత్మా గాంధీ  స్టాంప్ ను ముద్రించినది. గాంధీజీ ఆశయాలకు అనుగుణంగా,ఈ Rs100/- తపాలా బిళ్ళను ఖాదీ పై ముద్రించారు. దీనిని ప్రపంచ తపాలా బిళ్ళల ప్రదర్శనలో (INDIPEX 2011) విడుదల చేసారు.