"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Thursday, 15 March 2012

Centenary of Civil Aviation

India Post released a set of 4 stamp and a miniature sheet on 14th March 2012, to celebrate 100 years of Civil Aviation in India.
The first domestic air route between Karachi and Delhi was opened in December 1912 by Indian state Air Services in collaboration with UK based Imperial Airways. 
The design of the stamps and the miniature sheet depicts the journey of the Civil aviation in India, starting from the first commercial flight to its ubiquitous presence across the country with airports having world class facilities.