"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Sunday, 14 May 2017

మహాత్మా గాంధీజీ చంపారన్ సత్యాగ్రహమ్

India post released a set of three stamps and one miniature on Champaran sathyagraha centenary on 13th may 2017 

మహాత్మా గాంధీజీ నీలి పంట రైతులకొరకు చేసిన చంపారన్ సత్యాగ్రహమ్ 100 సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భంగా మన తపాలా వారు మూడు ప్రత్యేక తపాలా బిళ్ళలు , మినియేచర్ ను 13-05-2017 న విడుదల చేసారు.