"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Tuesday, 22 September 2015

మాజీ కేంద్ర మంత్రి శ్రీ M . S సంజీవరావు పై ప్రత్యేక తపాల కవరు

A special cover on Dr. M. S. Sanjeevi Rao was released by India Post on 3rd September 2015 

మాజీ కేంద్ర మంత్రి శ్రీ M . S సంజీవరావు పై విడుదలైన ప్రత్యేక తపాల కవరు