"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Sunday, 1 June 2014

రూపు మారుతున్నమన రాష్ట్ర పటం

తెలంగాణ ప్రాంతం 29 వ రాష్ట్రం గా ఏర్పడటం తో 2-06-2014 నుండి  ఆంద్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం రూపు మారుతున్మది. సంయుక్త  రాష్ట్ర పటం చిత్రం తో ఇంతకు ముందు మన తపాల శాఖ వారు కొన్ని ప్రత్యేక తపాల కవర్లు విడుదల చేసారు. వాటిని చూడండి
Two Special covers shows the  A.P. State Map , issued by Indian Post  during the    Hyderabad Philately Exhibitions HYPEX- 2005 and HYPEX -2007
 
Special cover A.P. State Map Issued  by Indian Post on FAPCCI- HYPEX -2005
Date of Issue :19 -11 - 2005

ANDHRA PRADESH STATE MAP
Special cover shows A.P. State Map Issued by Indian Post on FAPCCI- HYPEX -2007
Date of Issue :20 -1 - 2007
ANDHRA PRADESH STATE MAP
The Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce is about nine decades old, was started in 1917 as a Chamber of Commerce representing the entire old State of Hyderabad. That State included parts of present Karnataka, Maharashtra as well as all the Telugu speaking Districts of the old Nizam’s dominions. 
The year 1956 saw the formation of Andhra Pradesh and in 1958, its name was changed to 'The Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry'(FAPCCI). 
It started functioning with representation from the entire state.  It gradually evolved into an organization representing large, medium and small scale industries.