"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Friday, 30 December 2011

పండిట్ మదన మోహనమాలవ్య

India Post issued a commemorate stamp on the occasion of  150th Birth Anniversary of Pt . Madan Mohan Malaviya on  27 December 2011
Madan Mohan Malaviya (1861–1946) was an Indian educationist, and freedom fighter. He was the president of the Indian National Congress  in 1909, 1918, 1930 and 1932.  He later founded Banaras Hindu University, commonly known as BHU, a prominent institution of learning in India today.
Malviya Ji popularised the slogan Satyameva Jayate (Truth alone will triumph)
Madan Mohan Malaviya  - Birth Centenary
 Date  of  Issue :25 December 1961
Benaras Hindu University - 75th Anniversary
Madan Mohan Malaviya and B.H. University - 
           Date  of  Issue : 21 January 1991

Thursday, 22 December 2011

Archaeological Survey of India

On 20th December 2011 India Post issued a set of two stamps and a miniature sheet on 150 years of Archaeological Survey of India.
The Archaeological Survey of India (ASI), under the Ministry of Culture, is the premier organization for archaeological research and protection of the cultural heritage of the nation. The prime concern of the ASI is the maintenance of ancient monuments and archaeological sites and remains of national importance.

India post Issued Two Stamps on 14 December 1961, during the Centenary of Archaelogical Survey of IndiaSaturday, 10 December 2011

Children's Day-2011

On 14th November 2011 India Post issued a set of two stamps and a Miniature Sheet on Children's Day. 
These stamps were selected from the winning entries of  Design a Stamp Painting competition on the theme of  "Save the Tigers" by school children. 
This is also said to be the 100th MS of India.