"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Tuesday, 28 March 2017

ప్రయాణ సాధనాలు

A set of 20 stamps  was released by India Post on 25th March 2017 on Means of Transport Through the Ages.
మన తపాలా శాఖ వారు 25-93-2917 న కాల గతిన మనం వాడిన ప్రయాణ సాధనాల పై ఒకేసారి 20 ప్రత్యేక తపాలా బిళ్లలను విడుదల చేసారు. మీనా / పల్లకి ల పై నాలుగు , ఎడ్ల బండి , గుర్రపు బండ్ల పై నాలుగు, రిక్షాలపై నాలుగు, కార్లపై నాలుగు, రైలు ,బస్సులపై  నాలుగు  మొత్తం 20 తపాలా బిళ్ళలు, 6 రకాల మినియేచర్లు, 5రకాల షీట్ లెట్స్ ను విడుదల చేసారు. వీటి ధర 275 రూపాయలు
Means of Transport Through the Ages.