"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Sunday, 12 February 2017

Women Solidarity movement for Gender Equality

UNPA jointly with India post issued special stamps promoting UN Gender equality Campaign HeForShe, on the occasion of International Women’s Day on 8-03-2016
The stamps design gives the message that girls and women are half of humanity and are exactly equal to the other half. Together, they make a whole world.


భారతీయ తల పాగాలు

India Post released the set of 16 special stamps in the form of Souvenir sheet featuring the Headgears of India  on 10th February 2017.

రాజసానికి , సంస్కృతికి ,సాంప్రదాయానికి  చిహ్నాలుగా నిలిచే భారతీయ తల పాగాలు తపాలా బిళ్లలపై చోటుచేసుకున్నాయి. మన దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో ధరించే తలపాగాలలో 16 రకాలను ఎంచుకొని వాటితో విడుదల అయిన ఈ అందమైన తపాలాబిళ్ళలను 10-02-2017న మన తపాలా శాఖ విడుదల చేసింది. వీటిపై మన తెలుగు వారు ఒకప్పుడు ధరించిన తలపాగాలకు చోటు దొరక లేదు. మనం మన సాంప్రదాయాన్ని ఏనాడో వదిలేశాం కదా !
తెలుగు తలకట్టుకు నిలువుటద్దం Sunday, 5 February 2017

Nature - India

Department of Posts issued a set of six commemorative stamps and a Miniature Sheet on Nature India on 25th January 2017. Miniature Sheet is  depicting Peacock, Elephant, Crane, Tiger, Butterfly and Deer.