"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Friday, 3 February 2012

Builders of Modern India

India Post Issued new series of  Definitive Stamps in the name of

 Builders of Modern India

2008 Dec 1
25 P- Jawaharlal Nehru
2009 Mar 1
Re 1- Mahatma Gandhi

2009 May 11

50 P- E V Ramasami
2009 Mar 1

Rs 2- B R Ambedkar
2009 Mar 1

Rs 3- Satyajit Ray
2009 Mar 1
Rs 4- Homi Bhabha


2008 Dec 1
Rs 5- Indira Gandhi
2008 Dec 1
Rs 5- Rajiv Gandhi
2009 May 11
Rs10- C.V.Raman

2009 Mar 1
Rs 15 - J R D Tata
2009 Mar 1
Rs 20- Mother Teresa
2009 May 11

Rs 50- Rukmini Devi Arundale