"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Sunday, 3 April 2011

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

Happy Ugadhi

 మీకు మీ కుటుంబానికి మంచి జరగాలి అని కోరుకుంటూ

"శ్రీ ఖర" నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

Friday, 1 April 2011

ICC Cricket World Cup- 2011

  Miniature sheet and Stamps on 
 ICC Cricket World Cup -2011 by Bangladesh Post
The  ICC Cricket World Cup -2011 is the tenth Cricket World Cup and is being played in Bangladesh, India, and Sri Lanka. It is Bangladesh's first time co-hosting a World Cup. To commemorate this event ,Bangladesh Post issued four stamps along with a miniature sheet.
The Indian cricket team toured England in the year 1971, and .India played 3 Test Cricket matches and surprisingly won the series against England 1–0 . This win marked India's first ever series win in England. India Post Released This 20p stamp to mark this historic victory of Indian Cricket Team
We hope India Will win The ICC Cricket World Cup -2011 and India Post may be Issued one more stamp on this victory.