"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Saturday, 26 March 2011

Stamps of Mahatma Gandhi - By Bangladesh Post

A Set of 3 Postage Stamps on Mahatma Gandhi visit to Noakhali
Released By Bangladesh Post During INDIPEX-2011

Following Jinnah's declaration of 16 August,1946 as the Direct Action Day ,A massive massacres take place at Noakhali and Tippera district(Now in Bangladesh) on 10th October 1946.
The violence unleashed was described as "the organized fury of the Muslim mob".The Muslim League claimed that only 500 Hindus were killed in the mayhem, but the survivors opined that more than 50,000 Hindus were killed. Some sources also made some extreme claim that the Hindu population in Noakhali was nearly annihilated.
After the riots were stopped, Mahatma Gandhi was infuriated and visited the most riot prone areas of Noakhali.During this visit Mahatama Gandhi put all his efforts to prevent the massacres,and make peace among  Hindus and Muslims.

Friday, 11 March 2011

చేయైత్తి జై కొట్టు తెలుగోడా !

చేయైత్తి జై కొట్టు తెలుగోడా ! గతం మెంతో ఘన కీర్తి కలవోడా !
నీచ నాయకుల కుటిల రాజకీయ క్రీడలో,జాతిని మరిచి,నీతిని మరచి నికృష్టల చేష్టల వల్ల తెలుగు జాతికి తీరని అవమానం జరిగింది. ఇది మన  తెలుగు జాతి చరిత్ర లో మాయని మచ్చ.
తెలుగు వెలుగులు మరల వికసించాలని ఆశిస్తూ...ట్యాంక్ బండ్ పై ఉన్న మహా పురుషులందరికీ నివాళి అర్పిస్తూ,