"తెలుగదేల యన్న దేశంబు తెలుగేను,తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ,
యెల్ల నృపులు గొలువ యెఱుగ వే బాసాడి,దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స"

Friday, 30 January 2015

'స్వచ్చ భారత్' పై బాలలు రూపొందిచిన తపాల బిళ్ళలు

India Post released 3 stamps and one miniature sheet on 30-1-2015 on the theme of Swachh Bharat 
SWACHHA BHARAT - 30-1-2015
మన తపాల శాఖ  మహాత్మాగాంధీ వర్దంతిని పురస్కరించుకొని 30-1-2015 న  'స్వచ్చ భారత్' పై బాలలు రూపొందిచిన చిత్రాలతో మూడు తపాల బిళ్ళలు, వాటితో ఒక  మినిఎచార్ ను విడుదల చేశారు. పరిసరాల పరిశుభ్రత, పచ్చదనం, పరిశుద్ద జలం వంటి వాటిపై అవగాహన కల్పించే లా ఇవి ఉన్నాయి.  మోడి మొదలపెట్టిన స్వచ్చ్ భారత్ ను చంద్రబాబు చెప్పే స్వచ్చ ఆంద్ర సాదించటానికి పతి ఒక్కరు పని చేయాలి. గాంధీజీ కన్న కలలు నిజం చేయాలి. పతివారు మరుగు దొడ్డి వాడేలా చేసి మనం నాగరికులమని చాటాలి. 

No comments: